top of page

ประตูเหล็ก SCL ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัท เอสซีแอล เมทัล อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ สกุลไทย ยูไนเต็ด ผู้ผลิตประตูเหล็กทนไฟที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ SCL เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด จัดจำหน่ายสินค้าของไทยที่มีคุณภาพด้วยความคงทน ถาวร และความเป็นเลิศทางด้านความปลอดภัยจนเป็นที่ได้รับการยอมรับจากวงการสถาปนิกในประเทศ ประกอบกับความเอาใจใส่ของบริษัทในด้านการบริการหลังการขาย ทำให้ประตูเหล็ก SCL ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าสูงสุดในคุณภาพสินค้า การบริการและระบบงานของเรา

Comments


bottom of page