top of page

รายละเอียดสินค้า

ประตูเหล็ก SCL ออกแบบเพื่อรองรับความต้องการและการใช้งานของอาคารพานิชย์ อาคารในอุตสาหกรรม และอาคารหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ประตูเหล็ก SCL ได้รับการยอมรับเรื่องความแข็งแรงทนทานในการใช้งานกับงานทุกประเภท ไม่ว่างานทั่วไป หรือแม้แต่งานที่มีความถี่ในการใช้งานสูง ผ่านการทดสอบและการรับรองการทนไฟ 4 ชม. จากหน่วยปฏิบัติงายวิจัยเพื่อความปลอดภัยทาง อัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประตูเหล็ก SCL Steel Door

    bottom of page