top of page
Skulthai United Corporate Social Responsibility
ปรับ.jpg
                  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทสกุลไทยจำกัดและบริษัทในเครือ
บริษัทสกุลไทยจำกัด ก่อตั้งและดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489  มีปรัชญาในการดำเนินกิจการคือ “จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต บริการลูกค้าด้วยหัวใจ”  บริษัทสกุลไทยจำกัด ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รายละเอียดดังนี้
  1. ส่งเสริมความปลอดภัย: สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน อาทิ จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร และบริจาคอุปกรณ์ประตูและระบบกุญแจที่มีคุณภาพให้กับ โรงเรียน สถานศึกษา บ้านพักคนชรา เป็นต้น
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต: สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน อาทิ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน และร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  3. รักษาสิ่งแวดล้อม: มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำอย่างประหยัด  ลดการใช้พลาสติก โดยใช้หลัก 3R’s: Reduce, Reuse, Recycle และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมธรรมาภิบาล: ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  5. ใส่ใจความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพนักงาน: สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมาย
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทสกุลไทยจำกัด และบริษัทในเครือ ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรักษาคุณภาพและค่านิยมทางธุรกิจที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ชุมชน และสังคมโดยรวม 
Read More >
logo-SK-crownQ.png
iso2015-1024x395-1 (1).png
Explore Skulthai United's other businesses:

  Auditorium Seating  &  Sport Flooring Solutions

Office space for rent  &  Conference space​

Steel Door  &  Acoustic Door Manufacturer

 

Visit our Partners websites

bottom of page