top of page

บริษัท สกุลไทย จำกัดได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เรียบร้อยแล้ว

Skulthai United ผู้จำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ฮารด์แวร์ประตู ประตูเหล็ก ระบบกุญแจมาสเตอร์คีย์ อุปกรณ์กีฬา และพื้นสนามกีฬา มีความมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด

ในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าสูงสุดในสินค้า การบริการและระบบงานของเรา


bottom of page